Polityka anulowania

Konsumentom przysługuje czternastodniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Anas Lakrade, Buchenweg 13, 55469 Mutterschied, Deutschland, anas.lakrade@oilux-shop.com, Telefon: 01739053721) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik ponosi koszty utraty wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).

- An Anas Lakrade, Buchenweg 13, 55469 Mutterschied, Niemcy, anas.lakrade@oilux-shop.com

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących produktów
Towary (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze) - Data

(*) Niepotrzebne skreślić.