Ogólne warunki handlowe

Zakres zastosowania

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca to osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

Kontrahent, zawarcie umowy, opcje korekty

Umowa zakupu została zawarta z Lakrade Kosmetik.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Użytkownik może początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i skorygować swoje wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych w tym celu w procesie zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia użytkownik otrzyma kolejne potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Języki dostępne do zawarcia umowy: Niemiecki.

Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy dane zamówienia oraz nasze OWH w formie tekstowej. Tekst umowy można wyświetlić w naszym loginie klienta.

Warunki dostawy

Do podanych cen produktów doliczane są koszty wysyłki. Więcej informacji na temat kosztów wysyłki można znaleźć w ofertach.

Dostarczamy tylko poprzez wysyłkę. Niestety nie ma możliwości samodzielnego odbioru towaru.

Nie dostarczamy do punktów pakowania.

Płatność

W naszym sklepie dostępne są następujące metody płatności:

 

Karta kredytowa

Podczas procesu zamawiania należy podać dane karty kredytowej. Karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

System poleceń zapłaty SEPA

Składając zamówienie, użytkownik wystawia nam upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA. Poinformujemy Cię o dacie obciążenia konta z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem (tzw. prenotyfikacja). Bankowy dzień roboczy to każdy dzień roboczy z wyjątkiem sobót, świąt państwowych oraz 24 i 31 grudnia każdego roku.

PayPal

Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), użytkownik musi być zarejestrowany w systemie PayPal, podać swoje dane dostępowe i potwierdzić instrukcję płatności. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana przez PayPal natychmiast po złożeniu zamówienia. Użytkownik otrzyma dalsze instrukcje podczas procesu składania zamówienia.

Natychmiast przez Klarna

Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, musisz mieć konto bankowe aktywowane dla bankowości internetowej, odpowiednio się legitymować i potwierdzić dyspozycję płatności. Konto użytkownika zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymasz podczas procesu składania zamówienia.

Klarna

We współpracy z dostawcą usług płatniczych Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja ("Klarna") oferujemy następujące opcje płatności. Płatności za pośrednictwem Klarna są dostępne wyłącznie dla konsumentów. O ile poniżej nie określono inaczej, płatność za pośrednictwem Klarna wymaga pomyślnego sprawdzenia adresu i zdolności kredytowej i jest dokonywana bezpośrednio na rzecz Klarna. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej opcji płatności oraz w procesie składania zamówienia.

Polecenie zapłaty Klarna

Użytkownik wystawia firmie Klarna upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA. Klarna poinformuje Cię o dacie obciążenia konta (tzw. powiadomienie wstępne). Konto zostanie obciążone po wysłaniu towarów.

 

 

Zachowanie tytułu własności

Towary pozostają naszą własnością do momentu dokonania pełnej płatności.

Gwarancja i rękojmia

7.1 Odpowiedzialność za wady

Zastosowanie ma ustawowa odpowiedzialność za wady.

7.2 Gwarancje i obsługa klienta

Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich dokładnych warunków można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Odpowiedzialność

Zawsze ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za roszczenia oparte na szkodach spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników

w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu,
w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków,
dla obietnic gwarancyjnych, jeśli zostały uzgodnione, lub
w zakresie, w jakim otwiera się zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne) z powodu niewielkiego zaniedbania z naszej strony, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, kwota odpowiedzialności jest ograniczona do szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy zwykle oczekiwać.

W przeciwnym razie roszczenia o odszkodowanie są wykluczone.

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.